Utredning

Vi utreder orsaker till miljöproblem i ett processinriktat sammanhang – både när det gäller stoft, damm och ångor som är ett problem i arbetsmiljön och när det gäller utsläpp till den yttre miljön. I samband med nyinvesteringar analyserar vi processen ur ett miljöperspektiv och föreslår lämpliga lösningar.

Vid befintlig anläggning kartlägger vi dess funktion och ombyggnadsbehov.

Som exempel kan nämnas några utredningar vi genomfört:

Anläggning för produktion av fodermineraler

Problem:
Dammproblem inne i fabrikslokal vid produktion av vissa kvaliteter. I stoftutsugets rörledningar från materialhanterande utrustning (allmänutsug) var det också stora problem med igensättningar.

Utredning:
Samband mellan tillverkad produkt och dammproblem utreddes och resulterade i att problemen orsakades främst av att olika produkter krävde olika gasflöde genom produktionsutrustningen.

Anläggning för tillverkning av eldfast tegel

Problem:
För höga halter av kvartshaltigt damm i lokal där torrt råmaterial till eldfast tegel blandas.

Utredning:
Upphovet till spridning av kvartsfiber utreddes. Orsaker och åtgärdsförslag redovisades.

Skrubber detaljer
Mätprotokoll från BN Consult

Torkanläggning

Problem:
Produktionen i en indirekt uppvärmd rotertork skulle ökas med motsvarande 13%. Vilka justeringar av anläggningen skulle krävas?

Utredning:
Beräkningar av bl. a gasflöde och gaskondition för ett stort antal driftsfall för att på så sätt definiera processgasflödets variationer. Befintligt torksystem besiktigades för att fastställa dess kondition.

Spraytorkanläggning

Problem:
En skrubber ingående i en nyckelfärdig spraytorkanläggning klarade inte villkor för utsläpp till luft.

Utredning:
På anläggningsägarens uppdrag kontrollräknade vi leverantörens uppgifter avseende avskiljningsgrad och vattenförbrukning, som second opinion. Vi föreslog en rad konkreta åtgärder för att utsläppen skulle understiga av leverantören garanterad nivå. Våra förslag krävdes också för att nå ner till den garanterade utsläppsnivån.