Besiktning

Vi genomför två olika huvudtyper av besiktningar – en med teknisk inriktning där funktionen står i centrum och den andra inriktningen besiktigas miljöfarlig verksamhet enligt lagar, regler och villkor.

Besiktning av miljöfarlig verksamhet

Vi utför det som ofta kallas periodisk besiktning som innebär att hela eller delar av en miljöfarlig verksamhet utvärderas i enlighet med lagar, regler och villkor i tillstånd för verksamheten. I fokus för besiktningen är regelefterlevnad, hur den lagstadgade egenkontrollen har fungerat, hur kontrollen av utsläpp och andra typer av miljöaspekter har genomförts. Utfall av besiktningen ska ofta redovisas för verksamhetens tillsynsmyndighet.

Besiktning av miljötekniska system

Vi besiktigar funktionen hos olika typer av miljöteknisk utrustning, så som filter med tillhörande rörsystem. Kontrollerar att exempelvis infångning av stoft, damm eller ångor fungerar som det ska samt noterar vilka åtgärder som rekommenderas.