Dimensionering & design

Vi projekterar tekniska miljösystem såsom stoft- och gasreningsanläggningar med komplett ritnings- och förfrågningsunderlag. Vi beräknar och bedömer behov av evakuerad mängd luft för olika typer av hantering, verksamheter och utrustning. Vi kan utforma både större och mindre nya anläggningar liksom ombyggnader av befintliga anläggningar för att förbättra miljön. Vårt arbete med våra uppdragsgivare ger bättre arbetsmiljö och yttre miljö.

Som underlag för investeringsbeslut vid större projekt erbjuder vi även hjälp med förprojektering och kostnadskalkyl.

Rörledning utomhus

Som exempel kan nämnas några vi genomfört:

Anläggning för tillverkning av flytande vattenreningskemikalier

Problem:
Ångor från reaktorer och behållare innehöll för höga halter av saltsyra.

Lösning:
Vi dimensionerade och konstruerade en skrubber med tillhörande fläkt och rörsystem.

Siloanläggning för bulkmaterial

Problem:
Vid utmatning av produkt från silo uppstod damning runt siloanläggningen och det blev stort spill av produkt på golv.

Lösning:
Vi projekterade ny filteranläggning med rörsystem tillsammans med nya omlastningsstationer och siktar, kompletta med integrerat dammutsug.

Skrubber

Sekundärsmältverk

Problem:
Befintlig filteranläggning är för liten för framtida behov.

Lösning:
Vi utformade ny filteruppställning och stod för design av inkoppling till befintlig processutrustning.

Processindustri

Problem:
Ett stort, centralt placerat elfilter ger för höga utsläpp och ett blandat filterstoft som är svårt att återvinna.

Lösning:
Vi utförde först en förstudie inklusive förprojektering och sedan projektering av system där elfiltret ersattes med ett antal textila spärrfilter med mer separerade utsugssystem.